TITULO: ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO Á INFORMACIÓN E REUTILIZACIÓN DE DATOS DO CONCELLO DE CARIÑO

Documentos Relacionados

ORDENANZA DE TRANSPARENCIA, ACCESO Á INFORMACIÓN E REUTILIZACIÓN DE DATOS DO CONCELLO DE CARIÑO

Departamento: Secretaría

Inicio da tramitación: 08/01/2018

Obxecto: O presente documento ten por obxecto a aplicación e desenvolvemento da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno, así como o exercicio de reutilización e acceso á información pública, establecendo os medios necesarioa para elo.

Estado actual: APROBADA E PUBLICADA

Prazo para remitir suxestións: PECHADO

Forma de remitir suxestións: poderán ser formuladas cantas suxestións se estimen convenientes por vía electrónica a través do formulario habilitado nesta mesma páxina ou mediante a súa presentación en calquera dos lugares previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo.