Directrices sobre a consulta

Introducción

As presentes Directrices teñen por obxeto incorporar a consulta pública previa no procedemento de elaboración e modificación das normas municipais, a aprobación do Plan Anual Normativo e a Evaluación Normativa posterior conforme ás obrigas legais establecidas no Título VI da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (LPAC).