Plan normativo anual

Informe

 

O plan

A Xunta de Goberno Local impulsará o Plan Normativo Anual, que conterá as iniciativas de rango regulamentario que estea previsto aprobar ao longo do ano seguinte. O plan normativo sera elevado ao Pleno para a súa aprobación antes do 31 de outubro de cada ano natural. Unha vez aprobado, será publicado nesta mesma páxina.

Antes do 31 de marzo do ano seguinte, publicarase o Informe de Evaluación Normativa, onde se determinará o grao de cumprimento do plan anual normativo do ano en curso que remata, así como as iniciativas adoptadas que non estaban inicialmente incluídas no Plan