PROXECTO DE ORDENANZA DO MERCADO MUNICIPAL DE CARIÑO

Documentos Relacionados

PROXECTO DE ORDENANZA DO MERCADO MUNICIPAL DE CARIÑO

Ligazóns Relacionadas

 

Órgano ou entidade tramitadora: Desenvolvemento LocalDepartamento: AlcaldíaInicio da tramitación: 10/05/2018 

Obxecto: A presente Ordenanza ten por obxecto regular o funcionamento do mercado municipal de Cariño.

Estado actual: Aprobada e publicada no BOP nº 146 de 02/08/2018

Prazo para remitir suxestións: Ata o 25/05/2018 ás 16:02